O projekcie

Projekt "Akcja Aktywizacja!” jest realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej, niezbędnych na rynku pracy kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego 91 osób (55 Kobiet, 36 Mężczyzn) BEZROBOTNYCH, w wieku 30+: zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, ale poszukujących pracy i gotowych do jej podjęcia.

Szczególnie zapraszamy:

  • kobiety
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby odchodzące z rolnictwa
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia

Okres realizacji projektu: od 1 września 2016 r. do 31 lipca 2017 r.

Teren realizacji projektu: gminy powiatów: chełmski (grodzki i ziemski), hrubieszowski, krasnostawski, lubartowski, bialski (grodzki i ziemski), zamojski (grodzki i ziemski), lubelski (grodzki i ziemski).

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek po opuszczeniu programu
  (wszyscy bezrobotni) – 41 osób

- Liczba pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek po opuszczeniu programu
  (długotrwale bezrobotni) – 16 osób

- Liczba pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek po opuszczeniu programu
  (niepełnosprawni) – 12 osób

- Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu dla osób odchodzących z rolnictwa – 4 osoby

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 73 osoby (w tym 44 Kobiety , 29 Mężczyzn)

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (niepełnosprawni) – 37 osób (w tym 23 Kobiety, 14 Mężczyzn)

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (długotrwale bezrobotni) – 44 osoby (w tym 26 Kobiet, 18 Mężczyzn) 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Script logo